Menu Zamknij

INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY MAJ 2021

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID -19.

Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń komunikacyjnych, maskotek.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w  wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Losowania stolika dokonuje w obecności zdającego przewodniczący lub  członek zespołu nadzorującego egzamin w danej sali.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.

Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na  konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz  znajdujących się w nich sprzętów.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos maseczką jedno- lub wielorazową.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem maseczką jedno- lub wielorazową. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po  zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do  sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego  tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w  trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Zdający – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w  trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 27 kwietnia 2021 r.

W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, zdający są zobowiązani do dezynfekcji rąk  przed skorzystaniem ze słownika.

Należy pamiętać o następujących obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego, z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
  po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
Zdający muszą pamiętać, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Skip to content