Menu Zamknij

SZKOLNE KOŁO CARITAS

Przy Zespole Szkół Ekonomicznych
im. Janusza St. Pasierba w Tczewie

Co to jest Szkolne Koło Caritas?

Szkolne Koło Caritas jest organizacją dziecięcą i młodzieżową działającą na terenie szkoły, pod nadzorem Dyrekcji, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas.

Szkolne Koło Caritas jest powoływane przez Dyrektora Caritas na wniosek Dyrektora Szkoły. W sprawach organizacyjnych i wychowawczych  opiekunem Koła jest nauczyciel szkoły, w której zostało ono powołane. Opiekę duchową sprawuje asystent kościelny, który czuwa też nad tym, aby działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego i włączała się w pracę nad formacją jego członków.

Cele i zadania SKC

Podstawowym celem SKC jest organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej szkoły, a następnie poza nią oraz uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas.
Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka. Poprzez swoją działalność Koła mają uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia.
Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje młodego człowieka, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się. Uczy też umiejętności współpracy i odpowiedzialności społecznej, rozwija inicjatywę, pozwala pomnażać swoje talenty i realizować pomysły.

Formy działania

Członkowie Szkolnego Koła na miarę swoich możliwości:

 • identyfikują w swym otoczeniu (szkolnym, sąsiedzkim) osoby potrzebujące i świadczą im szeroko rozumianą pomoc (pomoc w nauce, pomoc w czynnościach życia codziennego, wspólne przedsięwzięcia w czasie wolnym, odwiedziny, pomoc materialna – zbiórki na wsparcie leczenia, na zakup książek, wyprawek itp.);
 • angażują się w pracę placówek wychowawczych i pomocowych działających w jego środowisku (świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, domy opieki, przedszkola, szpitale, domy dziecka itp.);
 • wspierają działalność charytatywną Caritas diecezjalnej i parafialnej przez uczestnictwo w ich działalności i prowadzonych przez nie akcjach (np. zbiórkach żywności, kwestach, akcjach promocyjnych).

SKC organizują swoje działania zgodnie ze wspólnie wypracowanym przez jego członków planem pracy.=

Jakie korzyści przynosi istnienie SKC?

 • uczy miłości bliźniego;
 • kształtuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi;
 • uczy akceptacji, zrozumienia i poszanowania osób starszych, samotnych, chorych;
 • przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
 • uczy zespołowego działania, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i grupę;
 • wdraża do bezinteresownej aktywności społecznej;
 • pozwala na realizację własnych inicjatyw;
 • wpływa na zmianę postaw;
 • umożliwia zdobycie punktów istotnych podczas rekrutacji na wyższe szczeble edukacji;
 • sprzyja uzyskaniu wyższej oceny ze sprawowania
 • umożliwia udział w wyjazdach wakacyjnych i wycieczkach.
Skip to content