Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie

Zespół Szkół Ekonomicznych im ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-11-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-13
UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać za pomocą narzędzia dostępności.

Strona internetowa http://www.zsetczew.pl/ posiada dla użytkowników takie ułatwienia jak: (po lewej stronie)
– powiększenie lub pomniejszenie tekstu, 
– oznaczenie innym kolorem linków, 
– czytelną czcionkę,
– nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB).

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-12
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Zespół Szkół Ekonomicznych im ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie

Starosta Powiatu Tczewskiego, jako organ odwoławczy, oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie tworzy szkoła i internat. Od 1973 roku siedziba szkoły mieści się przy ul. Gdańskiej 17, natomiast siedziba internatu znajduje się przy ul. Gdańskiej 17a. Do trójkondygnacyjnego budynku szkoły przylega bryła sali gimnastycznej oraz przybudówka w której znajduje się biblioteka szkolna i mieszkania służbowe pracowników szkoły.

Szkoła wyposażona jest w 33 sale dydaktyczne, w których odbywają się poszczególne przedmioty ogólnokształcące i zawodowe oraz specjalistyczne pracownie tj. pracownia gastronomiczna, hotelarstwa, hotelarstwa i turystyki , językowe, komputerowe. Na terenie szkoły znajdują się także pomieszczenia administracji szkolnej, gabinet lekarski, sklepik szkolny, ogólnoszkolna szatnia oraz wewnętrzny dziedziniec szkolny (patio) który powstał w wyniku rozbudowy szkoły (dobudowano w 1994 r. nowe skrzydło szkoły). W ciągu pomieszczeń o charakterze sportowym na uwagę zasługują dwie siłownie. Budynek internatu dysponuje bazą noclegową (pokoje cztero- osobowe) dla młodzieży oraz bazą hotelową na parterze obiektu (18 pokoi – 2-osobowe, 3 pokoje 3-osobowe, oraz 2 pokoje jednoosobowe).

W budynku została też wyznaczona część pomieszczeń noclegowych dla młodzieżowych grup wycieczkowych bądź sportowych. Wychowankowie internatu mogą korzystać także z wydzielonych pokoi do nauki własnej, świetlicy, stołówki z nowoczesnym zapleczem kuchennym. Kompleks budynków otoczony jest parkiem szkolnym a w części południowo-wschodniej posesji znajduje się parking dla pracowników, boisko sportowe trawiaste, boiska do piłki siatkowej i koszykowej oraz bieżnia.


Deklarację dostępności sporządzono z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103), zwanej dalej „decyzją wykonawczą 2018/1523”

Skip to content
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function Smush\Core\Parser\str_contains() in /home/server817394/ftp/wp/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-parser.php:373 Stack trace: #0 /home/server817394/ftp/wp/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-parser.php(358): Smush\Core\Parser\Parser->sanitize_value('rel') #1 /home/server817394/ftp/wp/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-parser.php(157): Smush\Core\Parser\Parser->is_safe('rel') #2 /home/server817394/ftp/wp/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-parser.php(120): Smush\Core\Parser\Parser->get_element_attributes('<link rel="icon...', 'https://zsetcze...') #3 /home/server817394/ftp/wp/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-page-parser.php(35): Smush\Core\Parser\Parser->get_elements_with_image_attributes('<!doctype html>...', 'https://zsetcze...') #4 /home/server817394/ftp/wp/wp-content/plugins/wp-smushit/core/transform/class-transformer.php(53): Smush\Core\Parser\Page_Parser->parse_page() #5 /home/server817394/ftp/wp/wp in /home/server817394/ftp/wp/wp-content/plugins/wp-smushit/core/parser/class-parser.php on line 373