Menu Zamknij

Instrukcja dla uczniów udających się na praktyki zawodowe

Pierwszy dzień praktyki:

Uczeń zgłasza się w sekretariacie, w komórce kadr, u kierownika zakładu pracy o godz. 8 00 w stroju godnym ucznia szkoły ponadgimnazjalnej (w niektórych zakładach pracy w godzinach późniejszych, z tytułu innych godzin pracy).

Uczeń zapoznaje się z:

 • przydzielonym zakładowym opiekunem pracy,
 • charakterystyką zakładu pracy,
 • regulaminem pracy, przepisami bhp i ppoż.,
 • zachowaniem tajemnicy służbowej,
 • harmonogramem pracy ustalonym przez zakładowego opiekuna praktyk.
Dyscyplina pracy praktykanta

Praktykant jest nadal uczniem szkoły i obowiązuje go przestrzeganie regulaminu szkoły i zachowanie właściwej postawy uczniowskiej.

Długość trwania praktyki określa plan praktyki zawodowej:

 • zgodnie z Kodeksem Pracy – praktykanci do 16-go roku życia pracują do 6 godz. dziennie,
 • praktykanci powyżej 16-go roku życia do 8 godz. dziennie,
 • w uzasadnionych przypadkach dzień pracy może ulec przedłużeniu, przy zachowaniu tzw. średniego dziennego czasu pracy w tygodniu,
 • praca odbywać się może w każdy dzień tygodnia (również soboty, niedziele).

Nie należy spóźniać się ani opuszczać dnia pracy. Opuszczanie z powodu choroby (potwierdzonej przez lekarza) więcej niż 3 dni pracy, powoduje konieczność odrobienia opuszczonych dni w terminie późniejszym,
np. w wakacje.

Każdy opuszczony dzień praktyki bez usprawiedliwienia, spowoduje zastosowanie sankcji dyscyplinarnych zgodnych ze Statutem Szkoły..

W czasie odbywania praktyki prowadzone są kontrole kierownika szkolenia praktycznego lub innych upoważnionych osób. Szczególną uwagę zwraca się tu na:

 • ewentualne spóźnienia i opuszczone dni pracy,
 • bieżące prowadzenie dziennika praktyk,
 • wygląd zewnętrzny praktykanta,
 • realizację programu praktyk,
 • dyscyplinę, sumienność, samodzielność i chęć do pracy,
 • kulturę bycia,
 • zastosowanie w praktyce wiadomości teoretycznych uzyskanych w szkole.
Prowadzenie dziennika praktyk:
 • wpisy powinny być prowadzone systematycznie i zapewniać realizację programu praktyk,
 • uczeń sam zdobywa materiały do prowadzenia dziennika,
 • w miarę możliwości uczeń uzupełnia dziennik o wypełnione dokumenty z zakresu wykonywanej pracy (w osobnej teczce).

Ostatni lub przedostatni dzień praktyki

 1. Należy jeszcze raz przejrzeć i ewentualnie uzupełnić wpisy w dzienniku.
 2. Złożyć dziennik u zakładowego opiekuna praktyk w celu uzyskania opinii i oceny (na podstawie obserwacji ucznia lub egzaminu końcowego przed przedstawicielem zakładu pracy).
Pierwszy dzień w szkole
 1. Dziennik należy złożyć w sekretariacie szkoły lub u kierownika szkolenia praktycznego bezpośrednio
   lub za pośrednictwem wychowawcy (wyznaczonego przez wychowawcę ucznia, rodzica).
 2. Ocenę końcową wystawia kierownik szkolenia praktycznego lub inna upoważniona osoba, na podstawie oceny i opinii z zakładu pracy, dziennika praktyk i innych załączonych dokumentów.
 3. W przypadku nieobecności w pierwszym dniu po praktyce, na skutek ważnej przyczyny, należy powiadomić kierownika szkolenia praktycznego i wychowawcę i dziennik praktyk przekazać przez inną osobę.
 4. Nieoddanie dziennika  w wyznaczonym terminie może być przyczyną braku klasyfikacji rocznej.
Uwagi końcowe

Wszystkie kłopotliwe sprawy, które miałyby miejsce podczas odbywania praktyki zawodowej, praktykanci proszeni są o kierowanie w pierwszej kolejności do zakładowego opiekuna praktyk, następnie do kierownika szkolenia praktycznego lub wychowawcy.

Skip to content